Orgány sdružení

08.04.2012 22:30

Orgány sdružení jsou valná hromada a výbor.

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem Mandolinwolf a tvoří ji všichni členové sdružení. Mění stanovy. Stanovuje členské příspěvky. Schvaluje výroční zprávy a hospodaření sdružení. Valnou hromadu svolává výbor nejméně jednou ročně, valná hromada se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud návrh schválí nadpoloviční většina přítomných členů. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Zápis jednání podepisuje předseda a dva ověřovatelé. Zápis musí být k dispozici všem členům sdružení. Rozhoduje o zrušení sdružení .

 

Výbor řídí Mandolinwolf mezi jednáními valné hromady. Tvoří jej zakládající členové: předseda a minimálně dva další členové. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Rozhoduje o všech záležitostech Mandolinwolf, pokud nejsou v kompetenci valné hromady. Rozhoduje o členství ve sdružení. Připravuje jednání valné hromady. Výbor je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Předseda výboru zastupuje Mandolinwolf navenek a jedná jeho jménem. Funkční období výboru trvá po dobu existence občanského sdružení.

 

contact webmaster: Ivča Mandolinwolf Danešová