Hospodaření

08.04.2012 22:31

Cílem hospodaření Mandolinwolf je vytváření podmínek pro práci sdružení a řídí se obecně platnými předpisy. Majetek Mandolinwolf slouží výlučně k zabezpečení činnosti Mandolinwolf v souladu s jeho posláním. S majetkem Mandolinwolf je třeba nakládat s péčí dobrého hospodáře a disponovat s ním mohou jen Výborem pověření členové Výboru. Zdrojem příjmů Mandolinwolf jsou zejména granty, dary, příspěvky státních a obecních orgánů a členské příspěvky. Za hospodaření Mandolinwolf odpovídá Výbor. Hospodaření Mandolinwolf kontroluje revizor účtů a podává o tom písemnou zprávu Valné hromadě s případnými návrhy opatření.