Členství

08.04.2012 22:29

Členem sdružení může být každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení. O přijetí člena rozhoduje na základě ústní nebo písemné přihlášky výbor. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem. Sdružení vede evidenci členů. Zánik členství vzniká vystoupení člena písemným oznámením, úmrtí člena, zrušení členství, rozhodnutím valné hromady nebo zánikem sdružení.

Přihlášky: bgtalent@seznam.cz

contact webmaster: Ivča Mandolinwolf Danešová